Privacyverklaring

Introductie
Dit is de privacyverklaring van Budosportvereniging de Wa-Kwai, gevestigd aan Prins Willem Alexander Sportpark 8 te Veghel, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40216771, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. In het kader van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) die op 25-05-2018 is ingegaan hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Hebt u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan per e-mail aan: privacy@dewakwai.nl.

Welke gegevens worden verzameld
In onderstaande tabel kunt u terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens kunnen inzien, en welke externe partijen deze eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Inzage door / Ontvangers

Het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst.

·  Voornaam
·  Achternaam
·  Adres
·  Geboortedatum
·  Telefoonnummer
·  E-mail adres
·  JBN bondsnr

Uitvoering van de overeenkomst

Vanaf u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst.

·  Leden-administratie
·   Examen-commissie
·   Sportlink / JBN
·   Het bestuur

 

Administratie

·  Voornaam
·  Achternaam
·  Adres
·  Geboortedatum
·  Telefoonnummer
·  E-mail adres
·  JBN bondsnr
·  Bankgegevens
·  Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna. Enkel in de financiële administratie voor 7 jaar.

·   Penningmeester
·   Boekhouder
·   Kascontrole- commissie
·   Belastingdienst
·   Het bestuur

Presentielijst per les

·  Voornaam
·  Achternaam

Uitvoering van de overeenkomst

Vanaf u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst.

·   Bar medewerker
·   Trainer(s)
·   Het bestuur

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

·  Voornaam
·  Achternaam
·  E-mailadres

Toestemming

Zolang als men aangemeld is. (op de website kun je jezelf aan of afmelden voor de nieuwsbrief)

·   Website-beheerder
·   Analytics tools
·   Het bestuur

Versturen berichten aan derden: verenigingen voor deelname aan een toernooi.

·  Voornaam
·  Achternaam
·  Geboortedatum
·  Graduatie (band)
·  Gewicht
·  JBN bondnr

Toestemming

Maximaal 2 jaar.

·   Andere Budosport verenigingen
·   Toernooi commissie
·   Het bestuur

Website

·  Functionele & technische cookies
·  IP-gegevens

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

·   Website-beheerder
·   Analytics tools
·   Het bestuur

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

·  Voornaam
·  Achternaam
·  Adres
·  Telefoonnummer
·  E-mail adres

 

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

·   Het bestuur

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.
In de tabel in het begin van de privacyverklaring, treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. Dit is onderdeel van onze lidmaatschap overeenkomst.
Alle vaste vrijwilligers binnen onze vereniging hebben een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Fotos en ander beeldmateriaal
Conform de AVG dient u toestemming te geven om foto’s en ander beeldmateriaal te mogen gebruiken. Foto’s die worden gemaakt tijdens clubactiviteiten, waaronder trainingen, examens of andere, worden uitsluitend voor promotie van de vereniging gepubliceerd op onze website en social media. Op het moment dat u lid wordt van de vereniging geeft u middels een apart formulier explicitiet toestemming voor het al dan niet plaatsen van foto’s op onze website. Indien u dit niet wilt, dient u de toestemming hiervoor niet te geven. Bij minderjarigen dient een ouder/voogd het toestemmingsformulier ter goedkeuring mede te ondertekenen.

Website
Voor onze website “dewakwai.nl” en gekoppelde domeinnamen; “dewakwai.eu” en “kempoveghel.nl”, wordt gebruikt gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen.

Wij gebruiken functionele en technische cookies om onze website naar behoren laten te functioneren. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites, de privacyverklaring van de betreffende website te raadplegen

Third party cookies / Social media
Op onze website zijn onderdelen opgenomen van o.a. Google, Facebook en YouTube. Deze onderdelen werken door middel van stukjes code die van deze partijen afkomstig zijn. Bijvoorbeeld Google Maps om onze dojo locatie weer te geven en YouTube om filmpjes te tonen.
Door middel van deze code kunnen ook cookies worden geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op.
Leest u de privacyverklaring van Google respectievelijk van YouTube (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Cookies beheren
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Wilt u cookies inschakelen of uitschakelen – of uw instellingen wijzigen? Dit kan via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome). Informatie over het in- en uitschakelen en verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging u als lid per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:            Koen Strijbosch
E-mail:                                  privacy@dewakwai.nl

Ook kunt u altijd met uw vraag terecht in de dojo. Daar wordt uw vraag dan doorgegeven en zo spoedig mogelijk beantwoord.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem daarvoor altijd eerst contact op met de Vereniging.  
Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.